• Dle potřeb Vaší firmy nastavíme podrobně parametry účetnictví v účetním programu pro aktuální rok a převod zůstatků z minulého roku, tj. otevření účetních knih.
  V průběhu roku pořizujeme záznamy do účetního deníku na základě podkladů poskytnutých klientem; měsíčně nebo v jiném intervalu předáváme výstupy a informace o stavu finančních prostředků, o stavu majetku, pohledávek a závazků klienta v podobě účetních sestav.
 • Určíme, zda se jedná ve Vašem případě o daňové či nedaňové nákladové položky (ve sporných či nejasných případech až po dohodě s Vámi).
 • Vedeme evidenci Vašeho majetku včetně jeho odpisování.
 • Zpracujeme řádné roční účetní závěrky. Zpracování Rozvahy, Výsledovky a Přílohy k účetní závěrce je samozřejmostí včetně veškerých výstupních sestav a inventur účtů.
 • Při auditu účetnictví našich klientů spolupracujeme s renomovanými auditorskými kancelářemi.
 • Poradíme a pomůžeme s vyhotovováním interních účetních dokladů – směrnic.
 • Doklady po zaúčtování řádně založíme a přidáme všechny Vámi požadované sestavy (i v průběhu roku – pokladní deník, knihu faktur, sestavy závazků a pohledávek k určenému datu, rozvahy i výsledovky za Vámi určené období, cash flow,… …)
 • Po dohodě je možné provést i zpracování mimořádných účetních výstupů (např. mimořádné účetní závěrky)
 • Pravidelně zpracováváme hlášení a vyplňujeme klientům formuláře souvisejících s účetnictvím např. statistické, pro banky za účelem získání úvěru apod.
 • Pro Vaše potřeby sledujeme povinnosti, vyplývající z aktuálních právních předpisů a související s účetnictvím, např. termíny úhrad a odevzdání přiznání.
 • V průběhu spolupráce dochází k pravidelným či mimořádným konzultacím u specifických či nejasných položek či postupů, hledáme nejvhodnější řešení metodických problémů a aktivně spolupracujeme při přípravě vnitřních předpisů (směrnic)
 • Po dohodě s Vámi zajistíme informační povinnosti spojené s účetnictvím (např. ve vztahu k obchodnímu rejstříku, příprava výročních zpráv apod.).